Logo Acupunctuur Brielle

Privacypolicy

 

Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Dit is vertaald naar een Privacypolicy voor Acupunctuur Brielle. 

HET DOSSIER
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanlegt volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand van de cliënt en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. De bewaarplicht is 20 jaar. 

OPVRAGEN GEGEVENS
In het dossier worden gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn. Als de behandelend therapeut om een andere reden gebruik wil maken van gegevens bij een andere therapeut/arts, dan zal deze de betrokken cliënt eerst informeren en expliciet om  toestemming vragen.

WAARBORG PRIVACY
De behandelend therapeut doet zijn/haar best om ieders privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat men zorgvuldig omgaat met persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot die gegevens.

GEHEIMHOUDINGSPLICHT
De behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en heeft als enige toegang tot het dossier. Dat betekent dat alles wat besproken en genoteerd wordt “binnen vier muren blijft”.

KLACHT- EN TUCHTRECHT
Ben je als cliënt niet tevreden over de aanpak van je behandeld therapeut, dan kun je een klacht indienen conform de klachtenprocedure. Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen om een conflict met een cliënt op te lossen. Kom je er samen niet uit, dan zal de klachtenprocedure zoals deze geldt voor de Zhong-therapeut, in werking treden. Voor de klachtenprocedure verwijs ik je naar de Zhong website.

DOELEINDEN DOSSSIERVORMING
De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren met uw expliciete toestemming, bijvoorbeeld na doorverwijzing.
  • Voor het gebruik bij waarneming tijdens afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens collegiaal overleg.
  • Ten behoeve van de financiële administratie.
  • Voor communicatiedoeleinden: gegevens t.b.v. het gebruik van email, What’s app en telefoon.

 

 

ZORGNOTA
Deze voldoet aan de eisen van de zorgverzekeraar. Op de nota worden de volgende (persoons)gegevens vermeld: 

  • Naam, adres en woonplaats.
  • Geboortedatum.
  • De datum van de behandeling.
  • Codering Consult Acupunctuur.

Twijfel je nog of wil je meer weten?

Meld je dan nu aan voor een

GRATIS GEZONDHEIDSCHECK