Privacy Policy

UW DOSSIER
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanlegt volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. De bewaarplicht is 15 jaar.

OPVRAGEN GEGEVENS
In het dossier worden gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn. Als de behandelend therapeut om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens bij een andere therapeut/arts, dan zal deze u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

WAARBORG PRIVACY
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

GEHEIMHOUDINGSPLICHT
Uw behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en heeft als enige toegang tot uw dossier. Dat betekent dat alles “binnen vier muren blijft”.

DOELEINDEN DOSSSIERVORMING
De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren met uw expliciete toestemming, bijvoorbeeld na doorverwijzing.
  • Voor het gebruik bij waarneming tijdens afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens collegiaal overleg.
  • Ten behoeve van de financiële administratie.
  • Voor communicatiedoeleinden: gegevens t.b.v. het gebruik van email, What’s app en telefoon.

ZORGNOTA
Deze voldoet aan de eisen van de zorgverzekeraar:

  • Uw naam, adres en woonplaats.
  • Uw klantnummer van de ziektekostenverzekeraar en uw geboortedatum.
  • De datum van de behandeling.
  • Codering Consult Acupunctuur.

KLACHT- EN TUCHTRECHT
Bent u als cliënt niet tevreden over de aanpak van uw therapeut, dan kunt u een klacht indienen conform de klachtenprocedure. Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen om een conflict met een cliënt op te lossen. Komt u er samen niet uit, dan zal de klachtenprocedure zoals deze geldt voor de Zhong-therapeut, in werking treden. Voor de klachtenprocedure verwijzen wij u naar de Zhong website: https://secure.zhong.nl/index.mchil?page=klacht-en-tuchtrecht&id=1350